REZANJE CNC PLAZMOM I CNC GASNIM REZAČEM

Plazma rezač je jačine 105A. Plazma za rezanje metala dobiva se zagrijavanjem plina koji se provodi kroz  jako električno polje prilikom čega se plin ionizira i pretvara u plazmu. Takva plazma u pravilu ima temperaturu oko 22.000 °C. Metal koji se reže plazmom mora imati električnu provodljivost.

Gasno rezanje je postupak razdvajanja metala njegovim sagorevanjem u struji kiseonika, uz istovremeno oduvavanje produkata sagorevanja (troske. Da bi metal sagorevao treba ga zagrejati do temperature paljenja (početka sagorevanja). Gasno rezanje metala spada u termičke postupke, pri čemu se radna temperatura postiže sagorevanjem gorivog gasa (acetilen, propan/butan, zemni gas…).

Max fotmat lima: 1500 x 3000mm.